หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านโนนเขวา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านโนนเขวา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2545
ที่ตั้ง : ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 150 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบมีลักษณะลาดเอียงจากด้านทิศตะวันออกมาทางด้านทิศตะวันตก
หมู่บ้าน : โนนเขวา (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/ 17130 ลว 9 ก.ค. 45
ผู้ตรวจสอบ : นายประจัน ดาวังปา
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็ง รัง มีความหนาแน่นของพรรณไม้ปานกลาง โครงสร้างของไม้ในป่าประกอบด้วย ไม้ชั้นบน ได้แก่ เต็ง รัง พลวง รกฟ้า ตะแบก ประดู่ ฯลฯ ไม้ชั้นกลาง ได้แก่ ปอแก่นเทา มะขามป้อม มะค่าโม่ง ฯลฯ ไม้ชั้นล่าง ได้แก่ หญ้าเพ็ก สาบสือ และลูกไม้ชั้นบน ผักป่า ที่พบ ได้แก่ ผักหวาน กระเจียว เปราะหอม ผักอีนูน ผักสามสิบ พืชสมุนไพรที่พบ เช่น ย่านาง พัคีเล็ก หัวข้าวเย็นใต้ ของป่าที่พบ เช่น เห็ดต่างๆ น้ำผึ้ง ไข่มดแดง และแมลงชนิดต่างๆ สัตว์ป่าที่พบ เช่นกระต่าย อึ่งอาง กิ้งก่า แย้ นก และ งูชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจาก ชุมชนแห่งนี้ได้มีการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนแห่งนี้ในรูปแบบพื้นบ้านเป็นเวลานานติดต่อกัน แต่ยังไม่มีการจัดตั้งกลุ่มกำหนดกฎ กติกา และข้อบังคับการใช้ประโยชน์จากป่า และกำหนดกิจกรรมที่จะทำร่วมกันแต่อย่างใด หากมีการอนุญาตให้มรการจัดการป่าชุมชนตามที่ขอ ชุมชนจะได้นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินงานต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :