หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านโคกโป่งขาม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านโคกโป่งขาม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2554
ที่ตั้ง : ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 333 ไร่ 1 งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว
หมู่บ้าน : บัว (หมู่ 1), หัวขัว (หมู่ 2), เก่าน้อย (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/ 17130 ลว 9 ก.ค. 45
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชา แก้วหย่อง
สภาพป่า :
    8. สภาพป่า เป็นลักษณะป่าเต็ง รัง มีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก พันธุ์ไม้ชั้นบน ได้แก่ มะค่าแต้ แดง พลวง ฯลฯ พันธุ์ไม้ชั้นกลาง ได้แก่ ไผ่รวก มะขามป้อม ติ้วขาว ฯลฯ พันธุ์ไม้ชั้นล่าง ได้แก่ สาบเสื่อ อีรอก ฯลฯ สัตว์ป่า ได้แก่ นก แย้ กิ้งก่า งูชนิดต่าง ๆ ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนแห่งนี้ได้มีการรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนมาโดยตลอดหลังจากจัดตั้งมาจนครบ 5 ปี เพื่อให้กิจกรรมดำเนินการต่อเนื่อง เห็นควรต่ออายุโครงการ ป่าชุมชนแห่งนี้ ให้เป็นไปตามรูปแบบของกรมป่าไม้ ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :