หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนป่าภูดินและป่าดอนเจ้าปู่ (แปลงที่ 1)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนป่าภูดินและป่าดอนเจ้าปู่ (แปลงที่ 1)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2548
ที่ตั้ง : ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 279 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : ป่าภูดินเป็นป่าที่ราบสลับที่ดอนลาดเอียงสู่ห้วยวังโฮทางด้านทิศใต้ของป่าสภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายและมีหินลูกรังบางส่วนทางด้านทิศใต้ของห้วยวังโฮ สำหรับป่าดอนเจ้าปู่ลักษณะเป็นที่ราบ สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : แดง (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2548ปีที่สิ้นสุด : 2553
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 11 ก.ย. 2547
ผู้ตรวจสอบ : นายดิเรก ส่งเสริม
สภาพป่า :
    ภูดินเป็นป่ากำลังฟื้นตัว มีไม้ขาดกลางขึ้นสลับกับไม้ขนาดเล็กและมีบางพื้นที่ที่ชาวบ้านได้ให้ราษฎรในหมู่บ้านเข้าไปทำกิน โดยมีการปลูกยูคาลิปตัส และที่อยู่อาศัย ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบมี ไม้แดง ยางนา กระบก กระบาก พะยอม มะค่าแต้ รัง นนทรี เป็นต้น ส่วนป่าดอนเจ้าปู่ เป็นป่าค่อนข้างที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีไม้ขนาดกลางเป็นส่วนใหญ่ พันธุ์ไม้ที่พบ มียางนา ลำดวน พะยอม แดง นนทรี และ ไม้ผักกินได้ เช่น พวกติ้ว ชมวง ฯลฯ เป็น สัตว์ป่าที่พบมีกระรอก กระแต
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :