หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนป่าดอนปู่ตา (แปลงที่ 1-2)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนป่าดอนปู่ตา (แปลงที่ 1-2)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2548
ที่ตั้ง : ต.บัวงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 71 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : ป่าช้าบ้านห้วยปอเป็นที่ราบสูงสลับที่ดอน สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายส่วนป่ดอนเจ้าปู่ จะเป็นที่ราบสลับที่ดอน
หมู่บ้าน : ห้วยปอ (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2548ปีที่สิ้นสุด : 2553
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 11 ก.ย. 2547
ผู้ตรวจสอบ : นายดิเรก ส่งเสริม
สภาพป่า :
    ป่าช้าอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ประมาณ 500 เมตร เป็นป่าค่อนข้างเสื่อมโทรม พันธุ์ไม้ได้แก่ ไม้พอก,ไม้ชาด,ไม้มะม่วงป่า,ไม้พะยอม เป็นต้น และป่าดอนเจ้าปู่อยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ประมาณ 100 เมตร เป็นป่าค่อนข้างสมบูรณ์พันธุ์ไม้ ได้แก่ ไม้กระบก,ไม้ตากวาง,กาเสลา,ลำดวน เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :