หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนป่าดอนปู่ตา (แปลงที่ 3)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนป่าดอนปู่ตา (แปลงที่ 3)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2548
ที่ตั้ง : ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 80 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบ ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : หัวทุ่ง (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2548ปีที่สิ้นสุด : 2553
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 11 ก.ย. 2547
ผู้ตรวจสอบ : นายฐิติพงศ์ ศาสตร์แก้ว
สภาพป่า :
    ป่าค่อนข้างสมบูรณ์ไม้ที่พบส่วนใหญ่จะมีขนาดปานกลางมีเรือนยอดประมาณ 10-15 เมตร ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบ เช่น ยางนา กระบาก พอก หว้า กระดัน ลำดวน เหลื่อม เป็นต้น สัตว์ป่าที่พอจะมีอยู่คือ กระรอก กระแต ปาง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :