หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านดงสวรรค์  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านดงสวรรค์
ปีที่เริ่มโครงการ : 2545
ที่ตั้ง : ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 65 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ และมีลักษณะเป็นป่าแปลงเล็กแปลงน้อย มีความลาดเอียงจากด้านทิศเหนือลงไปด้านทิศใต้
หมู่บ้าน : ดงสวรรค์ (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/ 17130 ลว 9 ก.ค. 45
ผู้ตรวจสอบ : นายประจัน ดาวังปา
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง มีความหนาแน่นของพรรณไม้ปานกลาง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนแห่งนี้ได้มีการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนแห่งนี้ในรูปแบบป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนมาเป็นเวลานานติดต่อกัน แต่ยังไม่มีการจัดตั้งกลุ่มกำหนดกฎ กติกา และข้อบังคับการใช้ประโยชน์จากป่า และกำหนดกิจกรรมที่จะทำร่วมกันแต่อย่างใด หากมีการอนุญาตให้มีการจัดการป่าชุมชนตามที่ขอ ชุมชนจะได้นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินงานต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :