หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านโนนตูม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านโนนตูม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2545
ที่ตั้ง : ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 46 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นป่าแปลงเล็งแปลงน้อยที่กันออกจากพี้ที่ สปก. มีความลาดเอียงจากทิศเหนือลงไปทางด้านทิศใต้
หมู่บ้าน : โนนตูม (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/ 17130 ลว 9 ก.ค. 45
ผู้ตรวจสอบ : นายประจัน ดาวังปา
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง มีความสูงของต้นไม้ แบ่งตามชั้นโครงสร้างของป่าไม้ดังนี้ พันธุ์ไม้ชั้นบน ได้แก่ เต็ง รัง มะกอกเลื่อม พลวง แดง พันชาด รกฟ้า ฯลฯ พันธุ์ไม้ชั้นกลาง ได้แก่ ปอแก่นเทา มะขามป้อม มะค่าแต้ ประดู่ ฯลฯ พันไม้ชั้นล่าง ได้แก่ ลูกไม้ของไม้ชั้นบน และหญ้าเพ็ก ผักพื้นบ้านที่พบ ได้แก่ ผักหวาย กระเจียว ผักสามสิบ เปราะหอม ผักอีนูน พืชสมุนไพรที่พบ ได้แก่ พังคีเล็ก ฉลูกัน ปีกไก่แดง สัตว์ป่า ได้แก่ อึ่งอ่าง กิ้งก่า แย้ นก หนู งุชนิดต่าง ๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนแห่งนี้ได้มีการใช้ประดยชน์จากป่าแห่งนี้มาเป็นเวลานาน และต่อเนื่องกันมาโดยตลอด แต่ยังไม่มีการให้ความรู้ ความเข้าใจในกฎ กติกา และข้อบังคับการใช้ประโยชน์จากป่า หากมีการอนญาตให้มีการเสนอโครงการป่าชุมชตามที่ขอ ชุมชนจะได้นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินงานต่อไป จึงเห็นควรอนุญาตให้มีการทำโครงการป่าชุมชนทีขอได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :