หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านดอนหัน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านดอนหัน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2546
ที่ตั้ง : ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 117 ไร่ 1 งาน 93 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบ สลับลาดเอียงจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก มีอ่างเก็บน้ำตรงส่วนกลาง
หมู่บ้าน : ดอนหัน (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2546ปีที่สิ้นสุด : 2551
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0705.2/5415 ลว 2 พ.ค. 46
ผู้ตรวจสอบ : นายสมศักดิ์ เทียบคุณ
สภาพป่า :
    เป็นพื้นที่ราบ สลับลาดเอียงจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกมีอ่างเก็บน้ำตรงส่วนกลาง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนแห่งนี้ได้มีการใช้ประโยชน์จากป่าแห่งนี้มาเป็นเวลานานและต่อเนื่องกันมาโดยตลอด แต่ยังไม่มีการให้ความรู้ ความเข้าในใจในกฎ กติกาและข้อบังคับการใช้ประโยชน์จากป่า หากมีการอนุญาตให้มีการเสนอโครงการป่าชุมชนตามที่ขอชุมชนจะได้นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินงานต่อไป จึงเห็นควนอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชมชนที่ขอได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :