หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนป่าดอนปู่ตาบ้านผึ้งโดม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนป่าดอนปู่ตาบ้านผึ้งโดม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2547
ที่ตั้ง : ต.แก่งโดม อ.กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 122 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบลุ่มลาดเอียงสู่ลำโดมใหญ่ทางทิศใต้ของป่าติดเขตอำเภอพิบูลมัสาหาร ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : ผึ้งโดม (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2552
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/10569 ลว 7 พ.ย. 46
ผู้ตรวจสอบ : นายดิเรก ส่งเสริม
สภาพป่า :
    เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้ขนาดเล็กถึงใหญ่ขึ้นอยู่อย่างความหนาแน่น มีพันธุ์หลายชนิด เช่น ไม้ยางนา แดง กระบาก ชาด กุง พยุง พะยอม มะค่าแต้ มะค่าโมง กระบก เต็ง รัง เป็นต้น ไม้ชั้นล่างที่พบ เช่น ผีผ่วน คอนแลน มะเม่า มะขามป้อม หมากหม้อ เป็นอาหารสัตว์จำพวก กระรอก กระแต นก หนู และสัตว์ต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :