หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนป่าบ้านคำสมิง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนป่าบ้านคำสมิง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2547
ที่ตั้ง : ต.สว่าง อ.กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 146 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบลุ่ม ลาดเอียงลงแม่น้ำมูลทางทิศเหนือ ติดเขตอำเภอตาลสุมสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : คำสมิง (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2552
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/10569 ลว 7 พ.ย. 46
ผู้ตรวจสอบ : นายดิเรก ส่งเสริม
สภาพป่า :
    เป็นป่าดิบแล้ง กำลังฟื้นตัวมีพันธุ์ไม้จำพวก ไม้ชาด ไม้กุง พะยอม ติ้ว ไผ่โจด บก เห็ด สมุนไพร มีสัตว์ นก หนู กระรอก กระแต หวาย ขามป้อม ต้นหนามแท่ง พอก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :