หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนป่าดงบาก  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนป่าดงบาก
ปีที่เริ่มโครงการ : 2545
ที่ตั้ง : ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 524 ไร่ 2 งาน 35 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสลับที่นา บางแห่งเป็นลานหิน ลาดเอียงลงสู่ห้วยตุงลุง สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : ดงบาก (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2545ปีที่สิ้นสุด : 2550
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : **************
ผู้ตรวจสอบ : นายไชยศ วิชญพงศ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์เพราะอยู่ใกล้แหล่งน้ำ คือห้วยตุงลุง พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ สะแบง กุง ชาด ขามป้อม ติ้วและยางเป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้ดำเนินการโครงการป่าชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :