หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนเกาะแซงใหญ่  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนเกาะแซงใหญ่
ปีที่เริ่มโครงการ : 2546
ที่ตั้ง : ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 206 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ภูเขาล้อมรอบ ลาดเอียงจากทิศเหนือไปทิศใต้
หมู่บ้าน : ยางหวาย (หมู่ 9), ยางหวาย (หมู่ 2), ยางหวาย (หมู่ 3), ยางหวาย (หมู่ 4), ยางหวาย (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2546ปีที่สิ้นสุด : 2551
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0705.2/5415 ลว 2 พ.ค. 46
ผู้ตรวจสอบ : นายสมศักดิ์ เทียบคุณ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณทั่วไป พันธุ์ไม้ชั้บน ได้แก่ แดง ประดู่ มะค่า เต็ง รัง พรวง พันธุ์ไม้ชั้นกลาง ได้แก่ ขี้เหล็ก สะเดา เปล้า พันธุ์ไม้ชั้นล่าง ได้แก่ ลูกไม้ของไม้ชั้นบน สัตว์ป่า ได้แก่ นกหนู งูชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนแห่งนี้ได้มีการใช้ประโยชน์จากป่าแห่งนี้มานานและต่อเนื่องกันมาตลอด แต่ยังไม่มีการให้ความรู้ ความเข้าใจ กำหนดกฏ กติกา และข้อบังคับการใช้ประโยชน์จากป่า หากมีการอนุญาตให้มีการเสนอโครงการป่าชุมชนตามที่ขอ ชุมชนจะได้นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินงานต่อไป จึงเห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนที่ขอได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :