หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนห้วยทีใต้  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนห้วยทีใต้
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.ถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 61 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสลับเนินหิน ลักษณะดินบางส่วนของพื้นที่ป่าเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนพื้นที่ทางทิศตะวันตกเป็นลานหินลาดเอียงลงสู่ลำห้วยถ้ำฮี้น
หมู่บ้าน : ห้วยทีใต้ (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/16986 ลว 24 ก.ย.50
ผู้ตรวจสอบ : นายฐิติพงษ์ ศาสตร์แก้ว
สภาพป่า :
    เป็นป่าที่กำลังฟื้นตัวค่อนข้างสมบูรณ์ โดยมีลำห้วยถ้ำฮี้นอยู่ทางทิศตะวันตกของป่า ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบเห็นได้แก่ ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้เปือย ไม้มะค่าแต้ ไม้เต็ง ไม้รัง ไผ่โจด ไม้ติ้ว เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :