หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านขุมคำ (แปลงที่ 1-3)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านขุมคำ (แปลงที่ 1-3)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
เนื้อที่ : 265 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : ลักษณะพื้นที่เป็นภูเขา พื้นที่ส่วนมากเป็นลานหิน พื้นที่บางส่วนเป็นดินร่วนปนทรายปนลูกรัง พื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกของป่าเป็นร่องภูรังที่เป็นแนวเขตแยกระหว่างอำเภอกุดข้าวปุ้นและอำเภอเขมราฐ
หมู่บ้าน : ขุมคำ (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/16986 ลว 24 ก.ย.50
ผู้ตรวจสอบ : นายฐิติพงษ์ ศาสตร์แก้ว
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรังที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบเห็น ได้แก่ ไม้แต็ง ไม้รัง ไม้เปือย ไม้พะยูง ไม้แดง ไม้มะค่าโมง ไม้สะเดา ไม้ติ้ว ไม้อะราง ไม้เค็ง ไผ่โจด เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :