หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านเขาวงพระจันทร์  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านเขาวงพระจันทร์
ปีที่เริ่มโครงการ : 2553
ที่ตั้ง : ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 143 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขา ลักษณะดินเป็นดินเหนียวปนดินทราย สลับกับโขดหิน และลานหิน พื้นที่ค่อนข้างมความลาดชัน บริเวณสันเขาะถูกบุกรุกแผ้วถางทำไร่
หมู่บ้าน : เขาวงศ์พระจันทร์ (หมู่ 15)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1605.2/25012 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2551
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชา แก้วหย่อง
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ เต็ง รัง ประดู่ป่า แดง มะค่า ไผ่ หนามคอม สาบเสือ หญ้าแฝก หญ้าเพ็ก ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เดิมเป็นป่าแปลงเดียวกัน แต่เนื่องจากมีปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าจึงค่อยๆลดลงเรื่อย ทางคณะกรรมการหมู่บ้านจึงได้ร่วมกันกับชาวบ้านกันพื้นที่ที่เหลืออยู่ไว้เป็นป่าชุมชน เหมาะแก่การให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชนตามรูปแบบของกรมป่าไม้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :