หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านทุ่งสว่าง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านทุ่งสว่าง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2546
ที่ตั้ง : ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 15 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ ป่าแปลงเล็กแปลงน้อย มีความลาดเอียงจากด้านทิศเหนือลงไปทางด้านทิศใต้
หมู่บ้าน : ทุ่งสว่าง (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2546ปีที่สิ้นสุด : 2551
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 0705.2/1760 ลว. 20 กพ. 46
ผู้ตรวจสอบ : นายสมศักดิ์ เทียบคุณ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง มีต้นไม้ขนาดเล็กกำลังเติบโต แบ่งตามชั้นโครงสร้างของป่าไม้ดังนี้ พันธุ์ไม้ชั้นบน ได้แก่ เต็ง รัง พลวง แดง พันธุ์ไม้ชั้นกลาง ได้แก่ มะขามป้อม พันไม้ชั้นล่าง ได้แก่ ลูกไม้ของไม้ชั้นบน และหญ้าเพ็ก สัตว์ป่า ได้แก่ อึ่งอ่าง กิ้งก่า แย้ นก หนู งุชนิดต่าง ๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนแห่งนี้ได้มีการใช้ประดยชน์จากป่าแห่งนี้มาเป็นเวลานาน และต่อเนื่องกันมาโดยตลอด แต่ยังไม่มีการให้ความรู้ ความเข้าใจในกฎ กติกา และข้อบังคับการใช้ประโยชน์จากป่า หากมีการอนญาตให้มีการเสนอโครงการป่าชุมชตามที่ขอ ชุมชนจะได้นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินงานต่อไป จึงเห็นควรอนุญาตให้มีการทำโครงการป่าชุมชนทีขอได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :