หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านเก่าเดื่อ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านเก่าเดื่อ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2553
ที่ตั้ง : ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
เนื้อที่ : 1075 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : ภูเขา
หมู่บ้าน : บ้านเก่าเดื่อ (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 1605.33/27041
ผู้ตรวจสอบ : นายสุพจน์ อินทร์เหล่าใหญ่
สภาพป่า :
    เป็นไม้ประดู่ ไม้แดง ผสมป่าเบญจพรรณมีไม้ขนาดกลาง ไม้ขนาดเล็กขึ้นอยู่ทั่พื้นที่ มีไม้ประดู่ ไม้แดงเป็นไม้เด่นในพื้นที่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกเป็นเจ้าของในการจัดการบริหารจัดการป่าไม้ร่วมกันเห็นควรอนุญาตให้จัดตั้งโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :