หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านโสกทราย  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านโสกทราย
ปีที่เริ่มโครงการ : 2553
ที่ตั้ง : ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
เนื้อที่ : 535 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาลาดเอียงที่ราษฎรทำกิรรอบๆ
หมู่บ้าน : บ้านโสกทราย (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 1605.33/27041
ผู้ตรวจสอบ : นายสุพจน์ อินทร์เหล่าใหญ่
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง ประกอบด้วยไม้หลัก เช่นประดู่ แดง พลวง มะกอกเกลือน พันธ์ไม้พื้นล่างขึ้นกระจัดกระจ่าย
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นสมควรส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์และให้ชุมชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของป่า และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :