หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านแม่ยุ้น หมู่ที่ 9  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านแม่ยุ้น หมู่ที่ 9
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่
เนื้อที่ : 390 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แย้ และป่าแม่สาง จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขา
หมู่บ้าน : แม่ยุ้น (หมู่ 9), แม่ยุ้น (หมู่ 09)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/17780 ลว 16 ต.ค.58
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    บริเวณยอดเขาจะเป็นป่าเต็งรัง ส่วนบริเวณที่ต่ำลงมาจนถึงลำห้วยเป็นป่าเบญจพรรณที่อุดมสมบูรณ์ พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น ไม้ประดู่ ไม้แดง สัก ยมหอม กระพี่จั่น และจะพบพันธุ์ไม้ เช่น พวกไผ่ต่างๆ และไม้ชนิดอื่นไ ซึ่งกระจายตามสภาพพื้นที่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบพื้นที่ พบว่า สภาพป่ามีความสมบูรณ์ไม่มีการบุกรุกพื้นที่ ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากป่าแห่งน้ีในการดำรงชีพ และทางชุมชนได้ช่วยกันดูแลรักษาผืนป่าแห่งน้ี จึงเห็นควรต่ออายุโครงการป่าชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/3409 ลว 9 ก.พ. 44
ผู้ตรวจสอบ : นายเอกภักดิ์ สวิง
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรจัดตั้งเป็ฯป่าชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :