หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านดงมัน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านดงมัน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
เนื้อที่ : 115 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : ที่ราบ
หมู่บ้าน : ดงมัน (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/15455 ลว 20 ตุลาคม 2557
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 11605.203/13539 ลว.23 ก.ค.51
ผู้ตรวจสอบ : นายจักรกฤษณ์ พละกลาง
สภาพป่า :
    สภาพป่าเป็นป่าค่อนข้างเสื่อมโทรม เนื่องจาก มีการบุกรุกทำการเกษตร ไม้เด่นที่คงหลงเหลือสภาพป่าเป็นป่าค่อนข้างเสื่อมโทรม เนื่องจาก มีการบุกรุกทำการเกษตร ไม้เด่นที่คงหลงเหลือคือ ไม้พะยอม ไม้กระบก ไม้สะแบง ไม้พื้นล่าง คือ ย่างนา เล็บเหยี่ยว-เล็บแมว และมีพืชสมุนไพรบางชนิด
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    มีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสม พร้อมที่จะเข้าดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :