หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านวังมะพลับ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านวังมะพลับ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2552
ที่ตั้ง : ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
เนื้อที่ : 51 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบลุ่มสภาพดินเป็นดินลูกรัง และดินร่วนป่นทรายบ่างส่วน
หมู่บ้าน : บ้านวังมะพลับ (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 1605.203/14937
ผู้ตรวจสอบ : นายสุพจน์ อินทร์เหล่าใหญ่
สภาพป่า :
    มีความสมบูรณ์และเป็นป่าเบญจพรรรณประกอบด้วยไม้หลัก เช่น เต็ง รัง ประดู่ พลวง และไม้ขนาดกลางและขนาดเล็กข้นอยู่กระจ่ายทั่วพื้นที่ป่า
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่สมควรส่งเสริมปลูกป่า และอนุรักษ์พื้นที่ป่าให้ชุมชนดูแลใช้ประโยชน์ร่วมกันและจึงสมควรอนุมัติจัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :