หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านผึ้ง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านผึ้ง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
เนื้อที่ : 112 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : ที่ราบ
หมู่บ้าน : บ้านผึ้ง (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 1605.203/26
ผู้ตรวจสอบ : นายสุมน นำพูลสุขสันติ
สภาพป่า :
    เป็นป่า เต็ง รัง มีไม้ขนาดกลางและขนาดเล็กกระจ่ายขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นทั่วพื้นที่ ด้านทิศใต้พื้นที่มีการปลูกต้นมะค่าโมงเสริมที่ว่าง ทิศตะวันตกพื้นที่บางส่วนมีการบุกรุก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรอนุมัติจัดทำโครงการป่าชุมชนพัฒนาพื้นที่ให้ชุมชนให้ราษฎรร่วมกันดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :