หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านบัวสามัคคี  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านบัวสามัคคี
ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
เนื้อที่ : 1400 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : ภูเขา
หมู่บ้าน : บ้านบัสามัคคี (หมู่ 12)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 1605.203/18196
ผู้ตรวจสอบ : นายสุพจน์ อินทร์เหล่าใหญ่
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ประดู่ ไม้แดง เป็นไม้เด่นในพื้นที่ มีไม้ขนาดกลางขนาดเล็กขึ้นอยู่ทั่วพื้นที่บ่างส่วนสังเกตมีการบุกรุก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้จึงร่วมกันดูแลและรักษาไว้ เห็นควรอนุญาตให้จัดทำดครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :