หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านเขามะฆัง (บ้านบุ่งประชานิมิตร)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านเขามะฆัง (บ้านบุ่งประชานิมิตร)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
เนื้อที่ : 590 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาใหญ่ จ.อุตรดิตถ์
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบเนินเขา มีคลองตรอนไหลผ่านหมู่บ้าน ลักษณะดินเป็นดินลูกรังปนทราย
หมู่บ้าน : บ้านบุ่งประชานิมิตร (หมู่ 12)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/12139 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2560
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชาติ สุปัญญา
สภาพป่า :
    เป็นป่าแบบป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีลำคลองตรอนไหลผ่านป่าชุมชน ล้อมรอบไปด้วยที่ทำกินของชาวบ้านและมีสภาพป่าเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวที่ยังพอจะมีไว้เป็นแหล่งอาหารของหมู่บ้านแลยังช่วยกันอนุรักษืป่าไม้ที่มีคุณค่าเป็นจำนวนมากชาวบ้านเห็นความสำคัญของพื้นที่ป่าแห่งเดียวของหมู่บ้านที่เหลืออยู่จึงช่วยกันกันป่าบริเวณนี้ไว้ และดูแลรักษาจนป่ากลับฟื้นคืนสภาพ ชนิดพรรณไม้ เต็ง รัง เหียง ควง แดง ประดู่ สมุนไพรต่างๆ เห็ดชนิดต่างๆ กล้วยไม้ชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนบ้านบุ่งประชานิมิตร มีความเข้มแข็ง อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าและปฏิบัติตามกฎระเบียบมีความประสงค์จะขอดำเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชน และขอรับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้โดยเป็นไปตามความต้องการของชุมชน ในการที่จะฟื้นฟูอนุรักา์ป่าของหมู่บ้าน จึงเห็นควรให้ต่ออายุโครงการป่าชุมชนได้
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.203/6024 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชาติ สุปัญญา
สภาพป่า :
    เป็นป่าแบบป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง เป็นป่าที่เคยเสื่อมโทรมเคยถูกบุกรุก แต่ปัจจุบันป่ากลับฟื้นตัวเป็นป่าที่สมบูรณ์ ชนิดพรรณไม้ เช่น เต็ง รัง เหียง พลวง ไผ่ สัก ประดู่ เห็ดชนิดต่างๆ สมุนไพร
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    องค์กรชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีความประสงค์จะขอจัดทำโครงการป่าชุมชน และขอรับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ โดยเป็นไปตามความต้องการของชุมชน เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :