หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านถ้ำดิน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านถ้ำดิน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
เนื้อที่ : 512 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาใหญ่ จ.อุตรดิตถ์
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบเชิงเขา และที่ราบ ลักษณะดินลูกรังปนทราย
หมู่บ้าน : บ้านถ้ำดิน (หมู่ 11)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.203/6024 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชาติ สุปัญญา
สภาพป่า :
    เป็นป่าแบบป่าเบญจพรรณและป่าเต้งรัง เมื่อก่อนเป็นป่าที่เสื่อมโทรมที่เคยถูกบุกรุก แต่ปัจจุบันได้ดูแลฟื้นฟูสภาพป่ากลับคืนมา มีชนิดพรรณไม้ เต็ง รัง เหียง ควง แดง ประดู่ และมีสมุนไพร ในบริเวณนี้ยังมีถ้ำโบราณมีภาพเขียนสีน้ำมัน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    องค์กรชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ประสงค์จะขอดำเนินการขอจัดทำโครงการป่าหมู่บ้าน โดยขอรับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ตามความต้องการของชุมชน จึงเห็นควรให้จัดทำโครงการป่าหมู่บ้านได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :