หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าหมู่บ้านบ้านโคกกลาง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าหมู่บ้านบ้านโคกกลาง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2549
ที่ตั้ง : ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
เนื้อที่ : 375 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : ภูเขา
หมู่บ้าน : บ้านโคกกลาง (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2549ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 1605.2/9522
ผู้ตรวจสอบ : นายวิชา สุวรรณามังกร
สภาพป่า :
    เป็นไม้เต็งรัง ผสมป่าเบญจพรรณ สภาพป่ามีไม้ทุกลำดับชั้น กลาง ล่างขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นชุมชนได้ร่วมกันรักษา
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ป่าค่อนข้างสมบูรณ์ ชุมชนได้ร่วมกันรักษาและใช้ประโยชน์ร่วมกัน เห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการเป็นป่าหมู่บ้านได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :