หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านห้วยแมง (แปลง 1,2)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านห้วยแมง (แปลง 1,2)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2553
ที่ตั้ง : ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
เนื้อที่ : 230 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตรอนฝั่งขวา จ.อุตรดิตถ์
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบเชิงเขา ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : บ้านห้วยแมง (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ทส1604.43/13970 ลงวันที่ 8 กันยายน 2559
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชาติ สุปัญญา
สภาพป่า :
    ลักษณะพื้นที่ป่าชุมชนเป็นเป็นที่ราบเนินเขา เป็นป่าเบญจพรรณ มีพรรณไม้ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากเมื่อก่อนป่าชุมชนบริเวณนี้มี จำนวน 230 ไร่ ชุมชนก็ยังดูแลไว้เหมือนเดิมและสภาพป่าอุดมสมบูรณ์มิได้ให้ใครมาบุกรุกพรรณไม้นาๆชนิด และอาหารจากป่าชุมชนเพิ่มขึ้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนบ้านห้วยแมง มีความเข้มแข็ง อนุรักษ์และฟื้นฟูสภสพป่าและปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีความประสงค์จะขอดำเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชน และขอรับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ โดยเป็นไปตามความต้องการของชุมชน ในการที่จะฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าของหมู่บ้าน จึงเห็นควรให้ต่ออายุโครงการป่าชุมใมชนได้
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1605.33/16046 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2553
ผู้ตรวจสอบ : นายจีระ ทรงพุฒิ
สภาพป่า :
    เป็นป่าแบบป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีแนวเขตติดต่อกับเขตอุทยานคลองตรอน ซึ่งชาวบ้านไม่มีแหล่งอาหารในการดำรงชีวิตและตามวิถีชาวบ้าน เหลือป่าอยู่เพียงแห่งเดียวที่ยังพอจะไว้เป็นแหล่งอาหารของหมู่บ้านและยังเป็นการช่วยอนุรักษ์ไม้ที่มีคุณค่าเป็นจำนวนมาก ซึ่งชาวบ้านเห็นความสำคัญของพื้นที่ป่าแห่งเดียวของหมู่บ้านที่ยังเหลืออยู่จึงช่วยกันกันป่าบริเวณนี้ไว้และดูแลรักษาจนป่ากลับฟื้นคืนสภาพ ชนิดพรรณไม้ สัก เต็ง รัง เหียง ควง แดง ประดู่ สมุนไพรต่างๆ เห็ดชนิดต่างๆ กล้วยไม้ชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชุมชนบ้านห้วยแมงมีความเข้มแข็ง มีความประสงค์จะขอดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชนและขอรับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ โดยเป็นไปตามความต้องการของชุมชนในการที่จะฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าของหมู่บ้าน จึงเห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :