หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าหมู่บ้านบ้านหนองชุมแสง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าหมู่บ้านบ้านหนองชุมแสง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2549
ที่ตั้ง : ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
เนื้อที่ : 350 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : ที่ราบ
หมู่บ้าน : บ้านหนองชุมแสง (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2549ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 1605.2/9522
ผู้ตรวจสอบ : นายวิชา สุวรรณามังกร
สภาพป่า :
    เป็นป่าไม้เบญจพรรณ พื้นที่บางส่วนชุมชนได้ร่วมกันปลูก ไม้ประดู่ สัก ขี้เหล็ก สะเดา ปัจจุบันไม้ที่ขึ้นในพื้นที่มีไม้ขนาดกลาง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ป่าค่อนข้างสมบูรณ์ ชุมชนรักษาไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการเป็นป่าหมู่บ้านได้ตามร้องขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :