หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนภูหลวงใต้  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนภูหลวงใต้
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 3348 ไร่ 0 งาน 28 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูง ด้านบนเป็นที่ราบ ลาดเอียงไปตามทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
หมู่บ้าน : บ้านหนองนกเขียน (หมู่ 2), บ้านหนองกระทุ่ม (หมู่ 3), บ้านหนองหว้า (หมู่ 8), บ้านห้วยแก้ว (หมู่ 9), บ้านหนองนกเขียน (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/181 ลว. 17 ต.ค.51
ผู้ตรวจสอบ : 1. นายวิทยา นาคศิริ 2. นายสมถวิล ลีลามโธรรม
สภาพป่า :
    บริเวณเชิงเขาถึงยอดเขาเป็นป่าเบญจพรรณสภาพสมบูรณ์ บริเวณยอดมีการบุกรุกทำไร่มันสำปะหลัง และปลูกยูคาฯ และมีป่าธรรมชาติกระจายอยู่เป็นหย่อมๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ป่าเขาภูหลวงเป็นป่าตาม พรบ.ป่าไม้ 2484 ที่ราษฎรได้ทำการบุกรุกไปทำการเกษตรบริเวณยอดเขา แต่ปัจจุบันหน่วยงานราชการต่างๆ ตลอดจนราษฎร ต.ภูหลวงได้เห็นความสำคัญ โดยร่วมมือกันในลักษณะพหุพาคีเพื่อการอนุรักษ์ป่าไว้สำหรับประโยชน์ของส่วนรวม ดังนั้น จึงเห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชนภูหลวงเหนือขึ้น เพื่อทุกฝ่ายจะได้ร่วมกันดูแลรักษาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตลอดไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :