หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนตำบลตูม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนตำบลตูม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 1442 ไร่ 1 งาน 87 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : พื้นที่มีลักษณะลาดเอียงจากทิศตะวะนออกไปทิศตะวันตก ดินเป็นดินร่วนปนทราย มีกรวดลูกรังปนบ้างทางด้านทิศใต้
หมู่บ้าน : บ้านโนนวังหิน (หมู่ 2), บ้านโคกมะม่วง(โนนตากแดด) (หมู่ 1), บ้านหนองปลิง (หมู่ 3), บ้านสะแกงาม (หมู่ 4), บ้านทุ่งเสาธง (หมู่ 5), บ้านบุพระเมือง (หมู่ 6), บ้านใหม่ป่าตะแบก (หมู่ 7), บ้านพรหมราช (หมู่ 8), บ้านตูม (หมู่ 9), กุดวิวาท (หมู่ 10), บ้านสวนหมาก (หมู่ 11), บ้านบุโพธิ์ (หมู่ 12), บ้านหนองจอก (หมู่ 13), บ้านสวนหอม (หมู่ 14), บ้านวังวารีวน (หมู่ 16), บ้านดอนจันทร์ (หมู่ 15)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ ทส 1604.43/4450 ลงวันที่ 16 มี.ค. 2558
ผู้ตรวจสอบ : นายสมถวิล ลีลามโนธรรม
สภาพป่า :
    เป็นที่สาธารณประโยชน์ตำบลตูมที่ชาวบ้านร่วมกันรักษาไว้ ชนิดพรรณไม้ เช่น เต็ง รัง แดง ประดู่ ไม้ชั้นล่าง หญ้าเพ็ก สาบเสือ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชน ได้มีการรวมตัวกันดูแล และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าแห่งนี้มาเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายปี โดยมีการกำหนด กฎ กติกาข้อบังคับ และมีคณะกรรมการสำหรับดูแลจัดการป่าชุมชนขึ้นแล้ว เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดูแลรักษาป่าชุมชนแห่งนี้ต่อไปเห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนเป็นการต่อเนื่องตามที่ขอ
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/3346 ลว. 25 ก.พ. 51
ผู้ตรวจสอบ : 1. นายวรชัย โอศิริพัฒน์ 2. นายภูมิพัฒน์ พลราช
สภาพป่า :
    เป็นที่สาธารณประโยชน์ตำบลตูมที่ชาวบ้านร่วมกันรักษาไว้ ชนิดพรรณไม้เช่น เต็ง รัง แดง ประดู่ ไม้ชั้นล่าง เพ็ก สาบเสือ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนได้มีการรวมตัวกันดูแลและใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าแห่งนี้มาเป็นเวลานาน โดยได้มีการกำหนดกฎกติกาข้อบังคับ และคณะกรรมการสำหรับดูแลและจัดการป่าชุมชนขึ้นแล้ว เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดูแลรักษาป่าชุมชนแห่งนี้ต่อไป เห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนต่อไปตามที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :