หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านนาคำน้อย  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านนาคำน้อย
ปีที่เริ่มโครงการ : 2543
ที่ตั้ง : ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
เนื้อที่ : 475 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู จ.มุกดาหาร
สถาพทั่วไป : เนินเขา ลาดเอียงไปทางทิศใต้
หมู่บ้าน : บ้านนาคำน้อย (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 1604.43/24094 ลว 21 ธ.ค. 2560
ผู้ตรวจสอบ : นายประนม รัชอินทร์
สภาพป่า :
    มีความอุดมสมบูรณ์ดี
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรต่ออายุโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 1605.33/25662
ผู้ตรวจสอบ : นายปริรัตน์ อาจวิชัย
สภาพป่า :
    ป่าเต็งรังผสมป่าไผ่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้ดำเนินการจัดการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 10 เมย. 43
ผู้ตรวจสอบ : นายปริรัตน์ อาจวิชัย
สภาพป่า :
    เต็งรังผสมป่าไผ่ไ่ร่ ไม้พื้นล่างจะพบหญ้าเพ็ก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้ดำเนินโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :