หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนเขาแดนลาว  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนเขาแดนลาว
ปีที่เริ่มโครงการ : 2549
ที่ตั้ง : ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 2147 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงกะสัง และป่าลำพญากลาง จ.นครราชสีมา
สถาพทั่วไป : ลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาสูง ลาดชันสลับกับพื้นที่ราบเชิงเขา ดินเป็นดินลูกรังปนหินภูเขา
หมู่บ้าน : บ้านหินเพิง (หมู่ 9), บ้านภูผาทอง (หมู่ 10), บ้านไทยสงบ (หมู่ 13), บ้านซับไทร (หมู่ 16), บ้านวังไทรงาม (หมู่ 18)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2549ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/12166 ลว. 13 ก.ย.50
ผู้ตรวจสอบ : นายภูมิพัฒน์ พลราช
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณ สลับด้วยป่าเต็งรัง มีพันธุ์ไม้สำคัญ ได้แก่ เต็ง รัง พลวง มะค่าโมง ประดู่ มะค่าแต้ ชงโค แต้ว เล็บเหยี่ยว หนามสนิม หญ้าเพ็ก ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนได้มีการรวมตัวกันดูแลและใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าแห่งนี้มาเป็นเวลานาน โดยได้มีการกำหนดกฎกติกาข้อบังคับ และคณะกรรมการสำหรับดูแลและจัดการป่าชุมชนขึ้นแล้ว เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดูแลรักษาป่าชุมชนแห่งนี้ต่อไป เห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนต่อไปตามที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :