หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนภูกระแต(ตำบลบ้านบัว) บ้านหามแห  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนภูกระแต(ตำบลบ้านบัว) บ้านหามแห
ปีที่เริ่มโครงการ : 2547
ที่ตั้ง : ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 324 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : พื้นที่ราบเชิงเขา สภาพินเป็นดินร่วนปนทรายสลับลานหิน
หมู่บ้าน : หามแห (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/654 ลว. 12 ม.ค. 54
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชา แก้วหย่อง
สภาพป่า :
    เป็นลักษณะป่าเต็งรัง มีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก พันธุ์ไม้ชั้นบน ได้แก่ มะค่าแต้ แดง พลวง ฯลฯ พันธุ์ไม้ชั้นกลาง ได้แก่ ไผ่รวก มะขามป้อม ติ้วขาว ฯลฯ พันธุ์ไม้ชั้นล่าง ได้แก่ สาบเสื่อ อีรอก ฯลฯ สัตว์ป่า ได้แก่ นก เย้ กิ่งก่า งูชนิดต่างๆ ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชมชนแห่งนี้ไ้มีการรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนมาโดยตลอดหลังจากจัดตั้งมาจนครบ 5 ปี เพื่อให้กิจกรรมดำเนินการต่อเนื่องเห็นควรต่ออายุโครงการป่าชุมชนแห่งนี้ให้เป็นไปตามรูปแบบของกรมป่าไม้ต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2552
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/10611 ลว 27 ต.ค. 47
ผู้ตรวจสอบ : นายสมศักดิ์ เทียบคุณ
สภาพป่า :
    เป็นลักษณะป่า เต็ง รัง มีความอุดมสมบูรร์อยู่มาก พันธุ์ไม้ชั้นบน ได้แก่ มะค่าแต้แดง พลวง ฯลฯพันธุ์ไม้ชั้นกลางได้แก่ ไผ่รวกมะขามป้อม ติ้วขาว ฯลฯพันธุ์ไม้ชั้นล่าง ได้แก่ สาบเสื่อ อีรอก ฯลฯ สัตว์ป่า ได้แก่ นก แย้ กิ้งก่า งูชนิดต่างๆ ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เป็นป่าชุมชนที่เหมาะสมและเห็นสมควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน ตามรูปแบบของกรมป่าไม้ต่อ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :