หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านโนนสว่าง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
เนื้อที่ : 370 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูสีฐาน จ.นครพนม
สถาพทั่วไป : เนินเขา
หมู่บ้าน : บ้านโนนส่ว่าง (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1504.43/11343 ลว.27 ก.ค. 2559
ผู้ตรวจสอบ : นายประนม รัชอินทร์
สภาพป่า :
    เป็นป่่าเต็งรังที่มีพืชอาหารทางธรรมชาติขึ้นอยู่อย่างมากมาย
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรจัดทำโครงการตั้งป่าชุมชนไว้
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2548
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ.07104.4/2638 31มค.2544
ผู้ตรวจสอบ : นายธานินทร์ คล้ายแก้ว
สภาพป่า :
    ป่าเต็งรัง แคระ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :