หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนโคกสาธารณประโยชน์ (สามพาด,ถนนกลาง)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนโคกสาธารณประโยชน์ (สามพาด,ถนนกลาง)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2548
ที่ตั้ง : ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 94 ไร่ 1 งาน 37 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบ ลักษณะดิน เป็นดินทราย
หมู่บ้าน : สามพาด (หมู่ 5), ถนนกลาง (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2548ปีที่สิ้นสุด : 2553
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/9896 ลว 26 ส.ค. 48
ผู้ตรวจสอบ : นายสมศักดิ์ เทียบคุณ
สภาพป่า :
    แต่เดิมเป็นป่าเต็งรัง ปัจจุบันสภาพป่าเสื่อมโทรมมาก และมีการปลูกเสริมแล้วเป็นบางส่วน พันธุ์ไม้ที่ใช้ปลูกเสริมได้แก่ ไผ่ และยูคา พันธุ์ไม้เดิมที่พบได้แก่ ประดู่แดงมะหว้า มะขาม
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนแห่งนี้ได้มีการใช้ประโยชน์จากป่าแห่งนี้มาเป็นเวลานานและต่อเนื่องกันมาโดยตลอดแต่ยังไม่มีการให้ความรู้ ความเข้าใจในกฎ กติกาและข้อบังคับการใช้ประโยชน์จากป่าหากมีการอนุญาตให้มีการเสนอโครงการป่าชุมชนตามที่ขอ ชุมชนจะได้นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินงานต่อไป จึงเห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนที่ขอได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :