หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนภูน้อย  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนภูน้อย
ปีที่เริ่มโครงการ : 2548
ที่ตั้ง : ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 470 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : พื้นที่เป้นป่าภูเขา สภาพดินเป็นดินลูกรังสลับกับหินภูเขา และลานหินกว้าง
หมู่บ้าน : ท่าแจ้ง (หมู่ 15), ห้วยหว้า (หมู่ 6), นาเจริญ (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2548ปีที่สิ้นสุด : 2553
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/9896 ลว 26 ส.ค. 48
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชา แก้วหย่อง
สภาพป่า :
    เป็นลักษณะป่าเบญจพรรณส่วนมากจะเป็นป่าเดิม และปลูกเสริมบางส่วน พันธุ์ไม้ชั้นบน ได้แก่ เต็ง รัง ประดู่ มะค่าแต้ แดง สลักดำ ฯลฯ พันธุ์ไม้ชั้นกลาง ได้แก่ ผักหวาน มะขามป้อม อ้อยช้าง ไผ่ลวก ไผ่โจด ฯลฯ พันธุ์ไม้ชั้นล่างได้แก่ สาบเสือ หญ้าเพ็ก หญ้าคา ฯลฯ ผักป่าที่พบ ได้แก่ อีหมูบ ผักติ้ว ผักสาบ พืชสมุนไพร ได้แก่ ผักออบแอบ อีรอก บัวบก สัตว์ป่า ได้แก่ นก งูชนิดต่างๆ กระรอก กระแต แย้ ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนแห่งนี้ได้มีการใช้ประโยชน์จากป่าแห่งนี้มาเป็นเวลานานและต่อเนื่องกันมาโดยตลอด แต่ยังไม่มีการให้ความรู้ ความเข้าใจในกฏ กติกา และข้อบังคับการใช้ประโยชน์จากป่า หากมีการอนุญาตให้มีการเสนอโครงการป่าชุมชนตามที่ขอ ชุมชนจะได้นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินงานต่อไป จึงเห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนที่ขอได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :