หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนน้ำตกเหวน้ำโตน  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนน้ำตกเหวน้ำโตน
ปีที่เริ่มโครงการ : 2548
ที่ตั้ง : ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 8000 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ภูเขามีลานหิน ลักษณะดินเป็นดินทราย
หมู่บ้าน : ซับหวาย (หมู่ 7), ห้วยยางกลาง (หมู่ 11)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2548ปีที่สิ้นสุด : 2553
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/9896 ลว 26 ส.ค. 48
ผู้ตรวจสอบ : นายสมศักดิ์ เทียบคุณ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็ง รัง พันธุ์ไม้ชั้นบน ได้แก่ ต้นแดง ประดู่ ตะแบก อีถึก มะค่าแต้ มะเกลือ พันธุ์ไม้ชั้นกลาง ได้แก่ ผักหวาน งิ้วป่า เสี้ยว มะขามป้อม ไผ่ ตะคร้อ มะม่วงป่า พันธุ์ไม้ชั้นล่าง ได้แก่ ต้นเพ็ก ต้นปลง สาบเสือ เล็บแมว ต้นรัก พืชสมุนไพร ได้แก่ ย่านาง กระชายป่า หนอนตายหยาก ตูมกา หนามแท่ง ต้นสะมอ สัตว์ป่าที่พบได้แก่ ไก่ป่า กระรอก กระแต สุนัขจิ้งจอก อีเหน นก หนู งู แย้
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนแห่งนี้ได้มีการใช้ประโยชน์จากป่าแห่งนี้มาเป็นเวลานานและต่อเนื่องกันมาโดยตลอด แต่ยังไม่มีการให้ความรู้ ความเข้าในในกฎ กติกา และข้อบังคับการใช้ประโยชน์จากป่า หากมีการอนุญาตให้มีการเสนอโครงการป่าชุมชนตามที่ขอ ชุมชนจะได้นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินการต่อไป จึงเห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนที่ขอได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :