หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองพลวง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองพลวง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2554
ที่ตั้ง : ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
เนื้อที่ : 247 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบ ดินเป็นดินทราย มีหินทรายโพล่ แปลงป่าอยู่ทางด้านทิศตะวันตก
หมู่บ้าน : บ้านหนองพลวง (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/25665 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2553
ผู้ตรวจสอบ : นายสมถวิล ลีลามโนธรรม
สภาพป่า :
    ป่าชุมชนตั้งอยู่ในที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) เลขที่ นม 937 ที่ดินเลขที่ 228 และ เลขที่ นม 1391 ที่ดินเลขที่ 227 เป็นป่าเต็งรัง มีพันธุ์ไม้ขึ้นอยู่ทั่วไป ได้แก่ มะค่าแต้ แดง ประดู่ นางดำ เต็ง รัง อ้อยช้าง ซาด หนามระเวียง ไม้ชั้นล่าง ได้แก่ หนามสนิม เล็บเหยี่ยว ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชน ได้มีการรวมตัวกันดูแล และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าแห่งนี้มาเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายปี โดยมีการกำหนด กฎ กติกาข้อบังคับ และมีคณะกรรมการสำหรับดูแลจัดการป่าชุมชนขึ้นแล้ว เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดูแลรักษาป่าชุมชนแห่งนี้ต่อไปเห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนเป็นการต่อเนื่องตามที่ขอ
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2543ปีที่สิ้นสุด : 2547
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/31875 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2542
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
    ป่าชุมชนตั้งอยู่ในที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) เนื้อที่ 369-3-00 ไร่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนได้มีการร่วมกันดูแลรักษาป่าแห่งนี้ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งมีการดูแลและจัดการให้ประโยชน์จากป่าอย่างต่อเนื่อง แต่ยังขาดการตั้งกฎ กติกา และข้อบังคับใช้ป่ารวมทั้งแผนงานในการจัดการ จึงเห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้ตามที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :