หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองจะบก  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองจะบก
ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 412 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนดินทราย และหินลูกรังสลับกับโขดหิน และลานหินกว้าง
หมู่บ้าน : หนองจะบก (หมู่ 12)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1605.2/25012 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2551
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชา แก้วหย่อง
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรังที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ พันธ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ประดู่ มะค่า เต็ง รัง แดง เหมือดแอ่ ไผ่รวก มะกอกเหลื่อม กระบก สะเดา ขันทอง เพ็ก ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เป็นป่าที่ค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก ชาวบ้านจึงรวมตัวกันในการดูแลรักษาป่าเพื่อป้องกันการบุกรุกแผ้วถางป่าและมีการจัดการป่าโดยการเอาส่วนราชการ ชุมชน เยาวชน วัด โรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วม

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :