หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านโคกอนุ(เขาพับ)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านโคกอนุ(เขาพับ)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 1400 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นภุเขา ลักษณะดินเป็นดินเหนียวปนทรายสลับกับโขดหินและลานหิน
หมู่บ้าน : โคกอนุ (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1605.2/25012 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2551
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชา แก้วหย่อง
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรังที่มีความอุดมสมบูรณ์ พันธ์ไม้ที่พบ ได้แก่ มะค่าโมง ประดู่ เต็ง รัง แคทราย ตีนนก งิ้วป่า ต้นลาน ไผ่ป่า ไผ่รวก ไผ่โจด มะเดื่อป่า ไทร ติ้ว ตะแบก เหมือดโลด แดง ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เป็ป่าที่ค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก ชาวบ้านจึงรวมตัวกันในการดูแลรักษาป่าเพื่อป้องกันการบุกรุกแผ้วถางป่าและมีการจัดการป่าโดยการเอาส่วนราชการ ชุมชน เยาวชน วัด โรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วม

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :