หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านสวนป่า  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านสวนป่า
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 3 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูซำผักหนาม จ.ชัยภูมิ
สถาพทั่วไป : พื้นที่ราบ สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย
หมู่บ้าน : สวนป่า (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/6430 ลว 8 พ.ค.50
ผู้ตรวจสอบ : นายพีรพงศ์ ธีพงศ์ศร
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง สภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ มีการปลูกเสริมเป็นบางส่วน พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ไม้เต็ง ไม้รัง ประดู่ป่า ขี้เหล็ก กระถินยักษ์ สัตว์ป่าพบได้แก่ นก กระรอก กระแต กิ่งก่า แย้ ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :