หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านวังน้ำเขียว  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านวังน้ำเขียว
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.ท่าหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 5 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : พื้นที่ราบ สภาพดินเป็นดินทราย
หมู่บ้าน : วังน้ำเขียว (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/6430 ลว 8 พ.ค.50
ผู้ตรวจสอบ : นายพีพงศ์ ธีรพงศ์ศร
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ เต็ง รัง ขี้เหล็กป่า ประดู่ป่า มีการปลูกเสริมในบางส่วน พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ สะเดา ขี้เหล็ก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ปัจจุบันชาวบ้านก็ได้ช่วยกันรักษาป่าผืนนี้เอาไว้เพื่อให้เป็นป่าชุมชนของหมู่บ้าน เพียงแต่ยังไม่มีการจัดตั้งให้เป็นไปตามรูปแบบของกรมป่าไม้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :