หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านโนนงิ้ว  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านโนนงิ้ว
ปีที่เริ่มโครงการ : 2547
ที่ตั้ง : ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 17 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนลานหิน
หมู่บ้าน : โนนงิ้ว (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส1605.33/654 ลว. ม.ค. 54
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชา แก้วหย่อง
สภาพป่า :
    ลักษณะป่าเป็นป่าเต็งรัง ป่าโจด ป่ารวก พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ เต็ง รัง มะค่าแต้ แดง ฯลฯพันธุ์ไม้ชั้นกลาง ได้แก่ มะขามป้อม อ้อยช้าง ไผ่ลวก ไผ่โจด ฯลฯ พันธุ์ไม้ชั้นกลาง ได้แก่ หญ้าคา หญ้าเพ็ก สาบเลือ ผักต้ิว ฯลฯ ผักป่าที่พบได้แก่ ผักออบแอบ อีรอก ดอกกระเจียว เปราะหอมฯลฯสัตว์ป่า ได้แก่ นก กระรอกกระแต งูชนิดต่างๆ แย้ ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนแห่งนี้ได้มีการรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าชมชนมาโดยตลอดหลังจากจัดตั้งมาจนครบ 5 ปีเพื่อให้กิจกรรมดำเนินการต่อเนื่อง เห็นควรต่ออายุโครงการป่าชุมชนแห่งนี้ให้เป็นไปตามรูปแบบของกรมป่าไม้ ต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2547ปีที่สิ้นสุด : 2552
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/10611ลว. 27 ต.ค. 47
ผู้ตรวจสอบ : นายสมศักดิ์ เทียบคุณ
สภาพป่า :
    เป็นลักษณะป่าเต็งรัง ป่าโจด ป่ารวก พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ เต็ง รัง มะค่าแต้ แดง ฯลฯ พันธุ์ไม้ชั้นกลาง ได้แก่ มะขามป้อม อ้อยช้าง ไผ่ลวก ไผ่โจด ฯลฯ พันธุ์ไม้ชั้นล่าง ได้แก่ หญ้าคา หญ้าเพ็ก สาบเสือ ผักติ้ว ฯลฯ ผักป่าที่พบได้แก่ ผักออบแอบ อีรอก ดอกระเจียว เปราะหอม ฯลฯ สัตว์ป่า ได้แก่ นก กระรอก กระแต งูชนิดต่าง ๆ แย้ ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนแห่งนี้ได้มีการรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนมาโดยตลอดหลังจากจัดตั้งมาจนครบ 5 ปี เพื่อให้กิจกรรมดำเนินการต่อเนื่อง เห็นควรต่ออายุโครงการ ป่าชุมชนแห่งนี้ ให้เป็นไปตามรูปแบบของกรมป่าไม้ ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :