หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านโสกเชือก  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านโสกเชือก
ปีที่เริ่มโครงการ : 2554
ที่ตั้ง : ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 280 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่เนินเขาเตี้ย ๆ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนดินทราย
หมู่บ้าน : โสกเชือก (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กรมป่าไม้ ทื่ ทส.1605.33./654 ลว 12 มค. 54
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชา แก้วหย่อง
สภาพป่า :
    เป็นลักษณะป่าเต็ง รัง มีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก พันธุ์ไม้ชั้นบน ได้แก่ มะค่าแต้ แดง พลวง ฯลฯ พันธุ์ไม้ชั้นกลาง ได้แก่ ไผ่รวก มะขามป้อม ติ้วขาว ฯลฯ พันธุ์ไม้ชั้นล่าง ได้แก่ สาบเสื่อ อีรอก ฯลฯ สัตว์ป่า ได้แก่ นก แย้ กิ้งก่า งูชนิดต่าง ๆ ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :