หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านนายาว  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านนายาว
ปีที่เริ่มโครงการ : 2554
ที่ตั้ง : ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ : 4198 ไร่ 1 งาน 13 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบม และป่าสียัด จ.ฉะเชิงเทรา
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบต่ำ ดินมีลักษณะเป็นดินลูกรังมีลำธารธรรมชาติไหลผ่านกลางป่า
หมู่บ้าน : นายาว (หมู่ 15)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/20779 ลว 23 ก.ย. 2553
ผู้ตรวจสอบ : นายบุญนำ รัตนมณฑ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีพรรณไม้ขึ้นอยู่หลากหลายชนิดอย่างหนาแน่น เช่น ประดู่ มะค่า สมอ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าต่างๆ เช่น ช้างป่า วัวกระทิง นกป่า เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรจัดตั้งเป็นโครงการป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :