หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองรักษ์  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองรักษ์
ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
เนื้อที่ : 22 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาหินสูง ดินร่วนปนทรายและดินลูกรัง
หมู่บ้าน : หนองรักษ์ (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/3349 ลว 25 ก.พ. 2551
ผู้ตรวจสอบ : นายนริศ อาจธัญกรณ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีพันธุ์ไม้หลายชนิดที่พบได้แก่ ไผ่รวก สะเดา หางนกยูงเทศ คูณ เปล้า กระพี้จั่น มะค่าแต้ อ้อยช้าง ยอป่า ประดู่กิ่งอ่อน สะแก ขี้เหล็ก สามพันตา มะขาม มะกอก แจง หนามพรม พญาไร้ใบ กระทิงเพาะ และเห็ดชนิดต่างๆ เช่น เห็ดโคน เห็ดเผาะ อีกทั้งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดต่างๆ อาทิ ไก่ป่า งู กระรอก กระแต เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่ามีศักยภาพเหมาะสมในการจัดทำโครงการป่าชุมชน เพื่อประโยชน์ของชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :