หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านห้วยปลาดุก  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านห้วยปลาดุก
ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
เนื้อที่ : 226 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาหินสูง มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น
หมู่บ้าน : ห้วยปลาดุก (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/3349 ลว 25 ก.พ. 2551
ผู้ตรวจสอบ : นายนริศ อาจธัญกรณ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ แสมสาร ไผ่รวก งิ้ว มะกอก มะกลัก แจง ยอป่า เสี้ยว สะเดา สามพันตา เปล้า กระพี้จั่น กระพี้เขาควาย รัก กระแจะ ปีบ มะค่าแต้ มะขามป้อม คาง อ้อยช้าง เปราะ กลอย เอื้องนา ฯลฯ และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เช่น งู กระรอก กระแต และนกชนิดต่างๆ เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่ามีศักยภาพเหมาะสมในการจัดทำโครงการป่าชุมชน เพื่อประโยชน์ของชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :