หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองปากทาง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองปากทาง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
เนื้อที่ : 134 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูงปกคลุมไปด้วยป่าไผ่ ดินเป็นดินร่วน
หมู่บ้าน : หนองปากทาง (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/3349 ลว 25 ก.พ. 2551
ผู้ตรวจสอบ : นายนริศ อาจธัญกรณ์
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้เด่น เช่น ไผ่ป่า ไผ่รวก มะค่าแต้ งิ้ว มะค่าโมง มะกอกป่า ผักหวานป่า ยอป่า เสี้ยว ประดู่ป่า กระพี้จั่น คาง อ้อยช้าง แดง สมอ พิเภก ตะแบก ฯลฯ สัตว์ป่าที่พบอาศัยอยู่ได้แก่ ไก่ฟ้า ไก่ป่า หมูป่า เก้ง แย้ กระรอก กระแต กระต่าย เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่ามีศักยภาพเหมาะสมในการส่งเสริมการจัดทำโครงการป่าชุมชน เพื่อประโยชน์ของชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :