หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านเขาหยอง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านเขาหยอง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
เนื้อที่ : 183 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาหินสูง ดินเป็นดินลูกรัง มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมค่อนข้างหนาแน่น
หมู่บ้าน : เขาหยอง (หมู่ 12)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/19395 ลว 10 ต.ค. 2551
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวกุลธิดา คำใจ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ ผสมป่าเต็งรัง มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมค่อนข้างหนาแน่น พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ไผ่รวก ส้มกบ มะกลัก มะกอก แจง มะค่า ประดู่ เต็ง รัง แดง ยางเหียง ยางพลวง มะม่วงหัวแมงวัน สามพันตา พลับพลา เปล้า เสี้ยว ตะขบป่า ขี้หนอน มะขาม ตะโก ยอป่า งิ้ว ผักหวานป่า สะเดา ขี้เหล็ก และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น กระรอก กระแต งู ผึ้ง แย้ และนกชนิดต่างๆ เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่ามีศักยภาพเหมาะสมในการจัดทำโครงการป่าชุมชน เพื่อประโยชน์ของชุมชนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :