หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านลำพระใต้  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านลำพระใต้
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.บ้านคา อ.กิ่งอำเภอบ้านคา จ.ราชบุรี
เนื้อที่ : 12 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาและที่ราบเชิงเขา ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายและดินลูกรัง
หมู่บ้าน : บ้านลำพระใต้ (หมู่ 11)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/20892 ลว 11 ธ.ค. 2550
ผู้ตรวจสอบ : นายสุชาติ บัวบาง
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีต้นไม้ยืนต้นขึ้นกระจายอยู่ทั่วไป ได้แก่ ไผ่รวก เปล้าใหญ่ สะเดา มะกอกป่า งิ้ว ขี้เหล็ก เป็นต้น และเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่า ได้แก่ กระต่ายป่า นก งู ไก่ป่า เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เหมาะสมที่จะส่งเสริมให้จัดทำโครงการป่าชุมชน เพื่อประโยชน์ของชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :